GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC

Những giáo trình ngành Hóa được dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng.

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Tăng dần ]
file icon Bài tập hóa hữu cơ-T2hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 21261

Bài tập hóa hữu cơ-Tập 2

Chưa rõ tác giả

Tài liệu dùng cho học sinh chuyên hóa

Sinh viên đại học

Giáo viên giảng dạy hóa học

Giáo trình-Hóa lí-Tập 1-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

Giáo trình-Hóa lí-Tập 2-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

Thống kê hóa học và ứng dụng tin học trong hóa

file icon Giáo trình hóa lý nâng caohot!Tooltip 21/06/2011 Tải xuống: 15209
Dùng tham khảo cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng

Tác giả:  Phạm Luận - Đại học quốc gia Hà Nội

Phần I
Chương 1: Đại cương về phương pháp AES
Chương 2: Sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử
Chương 3: Máy quang phổ và sự phân li chùm sáng
Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởng trong AES
Chương 5: Phân tích quang phổ phát xạ định tính
Chương 6: Phân tích phổ phát xạ định lượng

Phần II
Chương 7: Những vấn đề chung của phép đo ASS
Chương 8: Các kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu
Chương 9: Trang bị của phép đo ASS
Chương 10: Các yếu tố ảnh hưởng trong AAS
Chương 11: Phân tích định lượng bằng phổ AAS
Chương 12: Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử và phát xạ ngọn lửa của một số nguyên tố

Giáo trinh-Hóa lí-Tập 3-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

Giáo trình sản phẩm dầu mỏ thương phẩm

Tác giả: ThS Trương Hữu Trì

Tác giả: PGS Thái Doãn Tĩnh

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật

Giáo trinh-Hóa lí-Tập 4-Nguyễn Văn Tuế

NXB Giáo dục

Trang 2 trong tổng số 7

VIDEO CLIP

Tải file | GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC