TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5507: 2002

SOÁT XÉT LẦN 2

HOÁ CHẤT NGUY HIỂM – QUI PHẠM AN TOÀN

TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG,

BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

Hazardous chemicals - Code of practice for safety in production,
commerce, use, handing and transportation

Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (tcvn_5507_2002.pdf)Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo qHóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển1932 Kb01/03/2021 10:34
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
comments
Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển