{idkey=6107b0[url=http%3A%2F%2Fhoahocngaynay.com%2Ftieu-chuan-hoa-hoc%2F65-tieu-chuan-viet-nam%2F1972-hoa-chat-nguy-hiem--quy-pham-an-toan-trong-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-bao-quan-va-van-chuyen.html][title=H%C3%B3a+ch%E1%BA%A5t+nguy+hi%E1%BB%83m+%E2%80%93+Quy+ph%E1%BA%A1m+an+to%C3%A0n+trong+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t%2C+kinh+doanh%2C+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng%2C+b%E1%BA%A3o+qu%E1%BA%A3n+v%C3%A0+v%E1%BA%ADn+chuy%E1%BB%83n][desc=]}{cmp_start idkey=4510[url=http%3A%2F%2Fhoahocngaynay.com%2Ftieu-chuan-hoa-hoc%2F65-tieu-chuan-viet-nam%2F1972-hoa-chat-nguy-hiem--quy-pham-an-toan-trong-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-bao-quan-va-van-chuyen.html][title=H%C3%B3a+ch%E1%BA%A5t+nguy+hi%E1%BB%83m+%E2%80%93+Quy+ph%E1%BA%A1m+an+to%C3%A0n+trong+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t%2C+kinh+doanh%2C+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng%2C+b%E1%BA%A3o+qu%E1%BA%A3n+v%C3%A0+v%E1%BA%ADn+chuy%E1%BB%83n][desc=]}

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5507: 2002

SOÁT XÉT LẦN 2

HOÁ CHẤT NGUY HIỂM – QUI PHẠM AN TOÀN

TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG,

BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

Hazardous chemicals - Code of practice for safety in production,
commerce, use, handing and transportation

Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (tcvn_5507_2002.pdf)Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo qHóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển1932 Kb01/03/2021 10:34
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
{cmp_end}{cmp_comments idkey='4510c'[url=http%3A%2F%2Fhoahocngaynay.com%2Ftieu-chuan-hoa-hoc%2F65-tieu-chuan-viet-nam%2F1972-hoa-chat-nguy-hiem--quy-pham-an-toan-trong-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-bao-quan-va-van-chuyen.html]}{idkey=6107b1[url=http%3A%2F%2Fhoahocngaynay.com%2Ftieu-chuan-hoa-hoc%2F65-tieu-chuan-viet-nam%2F1972-hoa-chat-nguy-hiem--quy-pham-an-toan-trong-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-bao-quan-va-van-chuyen.html][title=H%C3%B3a+ch%E1%BA%A5t+nguy+hi%E1%BB%83m+%E2%80%93+Quy+ph%E1%BA%A1m+an+to%C3%A0n+trong+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t%2C+kinh+doanh%2C+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng%2C+b%E1%BA%A3o+qu%E1%BA%A3n+v%C3%A0+v%E1%BA%ADn+chuy%E1%BB%83n][desc=]}{idkey='6107c'[url=http%3A%2F%2Fhoahocngaynay.com%2Ftieu-chuan-hoa-hoc%2F65-tieu-chuan-viet-nam%2F1972-hoa-chat-nguy-hiem--quy-pham-an-toan-trong-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-bao-quan-va-van-chuyen.html]}
Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển