Xem Video
Các mô hình mô tả nguyên lý của các phương pháp...
Xem Video
Mô tả các thí nghiệm trong hóa học
Xem Video
Mô hình các phân tử hóa học
Xem Video
Các bài giảng về hóa học ở các trường đại học...
Xem Video
Mô hình phân tử và cơ chế của các chất hoạt động...
Xem Video
Các cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơ
Xem Video
Mô hình các loại vật liệu nano và ứng dụng công nghệ...
Xem Video
Videos về đầu mỏ,khí đốt
Xem Video
Dung dịch (7 video)
Mô hình các phân tử trong dung dịch
Xem Video
Mô hình các phân tử hóa học vô cơ, phương pháp tổng...
Xem Video
Các hiện tượng, định luật cơ bản của Hóa lý
Xem Video
Mô tả các hạt vật chất
Xem Video
Các thí nghiệm mô tả tổng hợp các hợp chất hữu cơ
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video